فعالیت های مرکز
 
این مرکز هم اکنون در گروه های زیر در حال فعالیت می باشد:
1- گروه پیشگیری از سوختگی
2- گروه درمان و کاهش عوارض جانبی
3-گروه سلولی و مهندسی بافت پوست
4-گروه شناسایی و كنترل عوامل عفوني در زخم و مبارزه با مقاومت های دارویی
5- گروه توانبخشی در سوختگی
6- گروه تغذیه

خدمات آزمایشگاهی
 
1-انجام کشت سلولی
2- 
انجام کلیه ی فعاليت هاي مولکولی در زمینه کشت سلول
3- تهیه داربست های بیولوژیک در زمینه ترمیم بافت و زخم
4- انجام کلیه فعاليت تشخيص فنوتیپی باكتري ها اعم از کشت، جداسازی و تعیین هویت بیوشیمیایی ايزوله هاي باكتريايي 
5- انجام کلیه ی فعاليت هاي مولکولی اعم از تکثیر ژن، تعیین هویت ژنتیکی باکتری ها و تعیین انگشت نگاری ژنتیکی (RFLP)
6- تعیین الگو و حساسیت ضد ميكروبي باكتري هاي 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط