فعالیت های مرکز
 
این مرکز هم اکنون در گروه های زیر در حال فعالیت می باشد:
1- گروه پیشگیری از سوختگی
2- گروه درمان و کاهش عوارض جانبی
3-گروه سلولی و مهندسی بافت پوست
4-گروه شناسایی و كنترل عوامل عفوني در زخم و مبارزه با مقاومت های دارویی
5- گروه توانبخشی در سوختگی
6- گروه تغذیه

خدمات آزمایشگاهی
 
1-انجام کشت سلولی
2- 
انجام کلیه ی فعاليت هاي مولکولی در زمینه کشت سلول
3- تهیه داربست های بیولوژیک در زمینه ترمیم بافت و زخم
4- انجام کلیه فعاليت تشخيص فنوتیپی باكتري ها اعم از کشت، جداسازی و تعیین هویت بیوشیمیایی ايزوله هاي باكتريايي 
5- انجام کلیه ی فعاليت هاي مولکولی اعم از تکثیر ژن، تعیین هویت ژنتیکی باکتری ها و تعیین انگشت نگاری ژنتیکی (RFLP)
6- تعیین الگو و حساسیت ضد ميكروبي باكتري هاي 
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com