فعالیت های مرکز
 
این مرکز هم اکنون در گروه های زیر در حال فعالیت می باشد:
1- گروه پیشگیری از سوختگی
2- گروه درمان و کاهش عوارض جانبی
3- گروه شناسایی و كنترل عوامل عفوني در زخم و مبارزه با مقاومت های دارویی
4- گروه توانبخشی در سوختگی
5- گروه تغذیه

خدمات آزمایشگاهی
 
1- انجام کلیه ی فعاليت هاي مولکولی اعم از تکثیر ژن، تعیین هویت ژنتیکی باکتری ها و تعیین انگشت نگاری ژنتیکی (RFLP)
2- انجام کلیه فعاليت تشخيص فنوتیپی باكتري ها اعم از کشت، جداسازی و تعیین هویت بیوشیمیایی ايزوله هاي باكتريايي 
3- تعیین الگو و حساسیت ضد ميكروبي باكتري هاي
4- انجام کشت سلولی

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط