موفقیت ها

طرح های تحقیقاتی انجام شده در مرکز تحقیقات سوختگی شیراز که منجر به تغییر سیاستگذاری در حوزه درمان شده است
:

با توجه به اینکه تأثیرات پرده آمنیون در درمان زخم سوختگی از سالها پیش به اثبات رسیده و به دلایل مختلف استفاده از آن به طور وسیع و روزمره در مراکز درمانی سوختگی دنیا مرسوم نبوده است. از سال 1383 به منظور مشخص نمودن تأثیرات پرده آمنیون در جنبه های مختلف درمانی در سوختگی طرح های تحقیقاتی زیر در این مرکز بصورت مداخله ای به انجام رسیده و بدلیل اثبات نتایج مثبت آن از سال 1384 با طراحی این مرکز بانک آمنیون راه اندازی و هم اکنون بطور وسیع در درمان، پژوهش و آموزش در حال استفاده است.

1- بررسی مقایسه ای نتایج استفاده از پرده آمنیون انسانی بعنوان پانسمان بیولوژیک با روشهای متداول پانسمان در بیماران سوختگی بستری در مرکز آموزشی درمانی قطب الدین

2- تأثیر مصرف آلبومین و پانسمان آمنیون بر روی بالانس نیتروژنی و نشانگرهای تغذیه ای در بیماران سوختگی.

3- مقایسه نتایج میزان خارش و اسکار در دو گروه پیوند پوست منفرد و پیوند پوست همراه با پوشش پرده آمنیون در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی قطب الدین شیرازی در یک سال.

4- بررسی کارآئی پرده آمنیون در ثابت کردن پیوند پوست split thicknes در بیماران دچار سوختگی اندامها.

5
- بررسي اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي کشت شده بر روی داربست بیولوژیک بر ترميم زخم هاي مزمن پوستي

 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com