همکاری ها و موافقت نامه ها

مركز تحقيقات سوختگی شيراز آمادگی خود را جهت همکاری در طرح های تحقیقاتی در زمینه سوختگی و زخم اعلام مینماید، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اساتید، محققین و دانشجویان، خواهشمند است جهت عقد قرارداد همکاری با این مرکز تماس حاصل فرمایید.

تلفن و دور نگار:    8208880-0711

پست الكترونيك:  

 burnres1@sums.ac.ir
                     
 burnres1@gmail.com
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط