نگارخانه عكسهاي سوختگي

 
انواع زخم های سوختگی                                             
 
                                                                                 
عوارض سوختگی                                                                     
هیپو پیگمانتاسیون
اسکار
چسبندگی
 
پیوند پوست

نگارخانه عكسهاي تورهای دانشجویی
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط