نگارخانه عكسهاي سوختگي

 
انواع زخم های سوختگی                                             
 
                                                                                 
عوارض سوختگی                                                                     
هیپو پیگمانتاسیون
اسکار
چسبندگی
 
پیوند پوست

نگارخانه عكسهاي تورهای دانشجویی
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com