اولویت های پژوهشی

1- اپیدمیولوژی سوختگی
 
1-1 مطالعات اپیدمیولوژیک سوختگی در نقاط مختلف استان فارس
1-2 عوامل تعیین کننده انواع سوختگی در استان فارس
1-3 اپیدمیولوژی سوختگی شغلی در گروه های در معرض خطر در استان فارس
1-4 بررسی علل خود سوزی در استان فارس
 
 
2- درمان سوختگی
 
2-1 کارآزمایی های بالینی اثر بخشی روش های جدید در درمان سوختگی و کاهش عوارض آن
2-2 مطالعه فراورده های جدید در جهت بهبود و کاهش عوارض سوختگی
2-3 نقش سلول های بنیادی در درمان سوختگی ها
2-4 کاربرد طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان سوختگی ها و کاهش عوارض آنها
 
 
3- مهندسی بافت و سوختگی
 
3-1 مطالعات سلولی در سوختگی و ترمیم زخم
3-2 مطالعات مولکولی در زمینه جلوگیری از اسکار در سوختگی
3-3 مطالعات در زمینه ساخت جایگزین های پوست مصنوعی
 
 
4- عفونت و سوختگی
 
4-1 مطالعات آزمایشگاهی در خصوص سوختگی و عوارض آن بر ارگان های بدن
4-2 مطالعات میکروبیولوژی زخم های سوختگی
4-3 مطالعات مرتبط با انواع مقاومت های میکروبی و دارویی و راه های پیشگیری از آنها
 
 
5- توانبخشی و سوختگی
 
5-1 مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سوختگی
5-2 اثر بخشی انواع روش های توانبخشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران سوختگی
5-3 اثر بخشی انواع روش های توانبخشی بر کاهش دفورمیتی های ناشی از سوختگی
 
 
6- تغذیه و سوختگی
 
6-1 مطالعه در زمينه تغذيه مناسب جهت بيماران سوختگي
6-2 مطالعه در زمينه تغذيه كم حجم و پركالري، مناسب با بيماران سوختگي
6-3 مطالعه در زمينه هاي مرتبط بين تغذيه و پاسخ به دارو و عملكرد ارگان هاي مختلف بيمار


7-
 آموزش و سوختگی
7-1 مطالعات KAP (آگاهی, نگرش, عملکرد) در زمینه سوختگی
7-2 
مطالعات مداخله ای در زمینه افزایش آگاهی گروه های پر خطر سوختگی  

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط