اساسنامه مركز تحقیقات

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه  مرکز تحقیقات زخم و سوختگی كه در این اساسنامه مركز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
ماده 2- اهداف
1)    توسعه و بكارگیری دانش بشری در زمینه علم
2)      انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3)      جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
4)      تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه
5)      ترغیب تشویق و بكارگیری محققین
6)      كوشش درجلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور
7)      همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمانهای بین‌المللیبا رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  ماده 3- اركان مراكز عبارتند از:
  (1شورایعالی
  (2رئیس مركز
ماده 4- اعضاء شورایعالی مركز عبارتند از:
1)      رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
2)      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
3)      معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
4)      رئیس مركز
5)      سه نفر از اعضاء هیات علمی مركز با پیشنهاد رئیس مركز و تائید رئیس دانشگاه
ماده 5- وظایف شورایعالی مركز بشرح زیر می باشد
1)      تصویب خط مشی پژوهشی مركز
2)      تصویب طرح های همكاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی وخارج از كشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3)      بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مركز
4)      بررسی و تصویب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5)      تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مركز تحقیقات
6)      پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز
  تبصره : مصوبات شورایعالی مركز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.
ماده 6- رئیس مركز به پیشنهاد شورایعالی مركز و حكم رئیس دانشگاه علوم پزشكی هر چهارسال یكبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 7- وظایف رئیس مركز:
رئیس مركز بالاترین مقام اجرائی مركز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
ماده 8- اعضا مركز:
 مركز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:
1)     اعضا پیوسته: كه اعضا هیات علمی و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
2)     اعضا وابسته: كه اعضا هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشكی و یاسایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.
ماده 9- منابع  مالی  مركز:
1)     درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني
    (2 كمك و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
3)     اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
   بدیهی است درصورتیكه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراكزتحقیقاتی علوم پزشكی (دولتی – غیردولتی)‌ و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها، مراكز مذكور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.
 
دكتر مرضیه وحید دستجردی
     وزیر بهداشت
 
 
 
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط