برنامه استراتژیک

چشم انداز
می خواهیم کیفیت و کمیت تحقیقات را به گونه ای توسعه دهیم که با فعالیت در زمینه های مختلف گامی موثر در افزایش آگاهی جامعه در جهت پیشگیری و انجام درمانهای جدید به منظور کاهش مدت درمان و عوارض ناشی از سوختگی برداریم.

رسالت مرکز تحقیقات سوختگی شیراز 
مرکز تحقیقات سوختگی شیراز بر آن است تا با توسعه تسهیلات و ایجاد بستری مناسب جهت دانشجویان ، اعضاء هیات علمی و محققین گرامی باعث گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا در مان و بازتوانی بیماران سوختگی بشود.
 
عوامل داخلی
: I1       بانک های اطلاعاتی
  : I2    اینترنت
: I3   سیستم جمع آوری داده ها
: I4   سیستم پردازش اطلاعات
: I5   مراحل اداری تصویب طرح
: I6   منابع مالی غیر مستقیم
: I7   فضای فیزیکی آموزشی
: I8   فضای فیزیکی تحقیقاتی
: I9   تجهیزات عمومی اداری
 
عوامل خارجی
 E1: منابع اطلاع رسانی سایر بخش ها
: E2پژوهش در صنایع
: E3ارتباطبین الملل
: E4فرهنگ پژوهش
: E5مشارکت
 
فرصت ها
O1: گسترش شبكه الكترونيك و فيبرهاي نوري در سطح استان فارس
O2: وجود كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي در شيراز
O3: وجود منابع مالي خارج از سيستم دانشگاه جهت حمايت از پژوهش
O4: پيش بيني منابع مالي مستقيم در بودجه سازماندهي
O5: وجود روابط و امكان جذب منابع از نهادهاي بين المللي
O6: میانگین سن اساتید
:O7 وجود منابع غني طب سنتي در زمينه سوختگي
 
تهديدها
T1: تاثير فيلترينگ مخابرات بر روي منابع علمي و پژوهشي
T2: ضعف در تبادل اطلاع رساني در كليه سطوح در سطح كشور
T3: ضعف جوابگويي قوانين مالي موجود و نحوه اجراي آن به نيازهاي حقيقي واحدهاي پژوهشي و محققين
T4: سختي در ايجاد روابط يا مراكز مربوط در سطح كشور و بين المللي
T5: ناشناخته بودن سوختگي براي علاقه مندان به پژوهش
T6: ضعف فرهنگ پژوهش در جامعه سوختگی
 
نقطه ضعف ها
W1: کمبود نیرو در مرکز جهت پاسخگویی و پیگیری 
W2: وجود مقررات دست و پا گير و عدم امكان استفاده راحت محققين و اعضاء از كتابخانه ساير مراكز
W3: عدم تناسب بين امكانات موجود و تعداد كاربران
W4: آشنائي ناكافي متوليان امور مالي دانشگاه با نيازهاي پژوهشي و روال تخصيص بودجه
W5: نا شناخته بودن و ضعف تمايل محققين به انجام پژوهش در زمینه سوختگی
W6: محدوديت درتهیه امکانات لازم جهت تحقيقات
W7: وجود برنامه هاي اطلاع رساني در واحدهاي مختلف به صورت محدود و پراكنده
W8: ضعف اطلاعاتي از امكانات و توانمنديهاي مراكز و آزمايشگهاي تحقيقاتي
W9: کاهش فعالیت های اعضاء هیئت علمی به انجام کارهای پژوهشی در زمینه سوختگی
W10: عدم امکان بکارگیری نیروی انسانی خارج از روال اداری در راستای تقویت امور پژوهشی و چاپ مقالات
 
موضوع برنامه عملیاتی: ارتقا جایگاه مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی
هدف کلی: ارتقا جایگاه کمی و کیفی مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 92 تا 97
 
اهداف اختصاصی
O1- تصویب قطعی مرکز در معاونت پژوهشی در وزارت خانه تا آخر سال 95
O1A1- تأمین و جمع آوری مستندات مربوط به کسب امتیاز لازم برای تصویب دائم مرکز از طریق اعضاء
O1A2- مکاتبه و ارسال مستندات به معاونت پژوهشی دانشگاه و وزارت مطبوع
O1A3- پیگیری ارزشیابی و تصویب نهایی مرکز از طریق دانشگاه و وزارت مطبوع
 
O2- اخذ تشکیلات سازمانی و تخصیص بودجه جهت مرکز تا آخر سال 95                                                   
 O2A1- بررسی چارت سازمانی سایر مراکز تحقیقاتی و تنظیم پیش نویس اولیه
O2A2- مشاوره با کارشناسان مربوطه در معاونت پژوهشی دانشگاه
O2A3- مکاتبه با وزارت متبوع و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی
 
O3- تکمیل تجهیزات دفتری تا پایان سال 95
O3A1- پیگیری از طریق معاونت پژوهشی جهت خرید تجهیزات درخواستی بر اساس نظر موافق معاونت پژوهشی تا پایان سال 92 80%  
O3A1- پیگیری خرید یکعدد کمد کتابخانه جهت دفتر مرکز تحقیقات انجام شده
O3A2- پیگیری تأمین تجهیزات ضروری آزمایشگاهی80%
O3A3- یگیری و خرید یخچال برای دفتر مرکز تحقیقات انجام شده
O3A4- پیگیری تفاهم نامه بین مراکز تحقیقاتی مرتبط جهت استفاده از تجهیزات موجود
 
O4- افزایش طرحهای تحقیقاتی از 4 مورد در سال 88 به 10 مورد در سال 95
O4A1- تحلیل فرآیند تصویب طرحهای تحقیقاتی تا کنون
O4A2- پس از تعیین نقاط ضعف رفع آنها
O4A3 تعیین حیطه های تحقیقاتی بر اساس نیاز معاونت بهداشتی و علوم پایه
O4A4- برقراری ارتباط مؤثر با سایر مراکز تحقیقاتی و سازمانهای ارگانهای مرتبط در داخل و خارج از دانشگاه
O4A5- بر قراری ارتباط مؤثر با دانشگاههای آزاد پیام نور و شیراز
 
O5- افزایش پایان نامه های دانشجوئی در حوزه سوختگی و جراحی با همکاری و با نام مرکز از 4   مورد به   8 مورد
O5A1- مکاتبه و پیگیری فعال از طریق معاونین پژوهشی دانشکده های وابسته به دانشگاه به منظور جلب همکاری آنها در اختصاص پایان نامه های دانشجوئی به حیطه های سوختگی
O5A2- در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دانشجویانی که در این زمینه تز خود را تهیه نمایند
O5A3- همکاری علمی ، فکری با دانشجویان در زمینه پایان نامه
O5A4- برقراری ارتباط با اساتید بخشهای مرتبط
 
O6 - افزایش مقاله های چاپ شده در نشریات معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی از 20 مورد به     مورد30
O6A1- تعیین نشریات معتبر علمی پژوهشی و لینک آنها به سایت مرکز و مشخص کردن دستور العمل نوشتن مقاله
O6A2- بکار گیری افراد ماهر در مقاله نویسی به عنوان مشاور جهت تسریع تهیه و ارسال مقالات
O6A3- تخصیص بخشی از بودجه طرحها به امر مقاله نویسی
 
O7- افزایش تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی و بصورت سخنرانی یا پوستر از2    مورد به4 مورد
-O7A1 تهیه و لینک آدرس کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی سال 2010 به سایت مرکز و ایمیل آنها برای اعضاء مرکز
 
O8 - افزایش طرحهای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی (حداقل 2 مورد)
 - O8A1برقراری ارتباط مؤثر با مراکز تحقیقاتی تحت پوششSUMS مرتبط و عقد تفاهم نامه با طرحهای تحقیقاتی مشترک
O8A2- به روز رسانی سایت مرکز به جهت اطلاع رسانی مناسب
-O8A3 برقراری ارتباط مؤثر با مراکز تحقیقاتی سایر مؤسسات و دانشگاهها
 
O9 - انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی با بودجه سازمانهای خارجی
O9A1- تهیه و لینک اسامی سازمانها و مراکز تخقیقاتی خارجی
O9A2- توزیع برنامه ارتباطی بین اعضا و پیگیری تهیه و تصویب طرحهای مشترک
O9A3- پیگیری و مدیریت مؤثر این هدف از طریق معاونت پژوهشی مرکز
 
O10- برگزاری تور دانشجویی   در سال 91
O10A1- بررسی و نیاز سنجی آموزشی در گروههای مختلف و تعیین عناوین   آموزشی
O10A2- طراحی دوره های آموزشی و بسته آموزشی
O10A3- تعیین منابع مالی برای برگزاری دوره از طریق حق ثبت نام و کمکهای معاونت مربوطه و همچنین حمایت کننده های مالی نظیر شرکتهای خصوصی
 
O11- داشتن حداقل یک طرح پژوهشی پذیرفته شده در جشنواره خوارزمی در سال 92
O11A1- تهیه ملاکها و فرمهای ارزشیابی شرکت در جشنواره
O11A2- طرح موضوع در جلسات مرکز
O11A3- پیگیری تهیه و ارسال به دبیرخانه جشنواره
 
O12- تألیف یک جلد کتاب بر اساس نیاز سنجی جهت استفاده اساتید بالینی و دانشجویان پزشکی
 O12A1- انجام بررسی در مورد عناوین و محتوای کتاب
O12A2- تألیف بخشهای مختلف توسط اساتید مربوطه و ویراستاری علمی و ادبی
O12A3- ارائه کتاب به شورای انتشارات و همچنین شورای آموزش مداوم جهت اخذ امتیاز باز آموزی
O12A4- پیگیری چاپ و انتشار کتاب
 

 

 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com