اطلاعات تماس

مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نشانی :
 
شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین (ع)-
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار:  071-36223418
تلفکس:  071-36146521
نشانی پست الکترونیک: 
burnres1@sums.ac.ir        burnres1@gmail.com 
 
                

    

 


 


 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com