تجهیزات

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه سلولی- مولکولی و میکروبیولوژی:
 
دستگاه/وسیله
تعداد
مارک
1
ترازوی حساس با دقت 001/.گرم
1
A&D
2
سیستم الکتروفورز
1
Biorad
3
انکوباتور معمولی
1
بهداد
4
اتوکلاو 75 لیتری
2
ایران طب زعیم
5
ست سمپلر
4
BRAND
6
میکروفیوژ
1
TOMY
7
ترمال سایکلر
1
 Biorad
11
یخچال 15 فوت
1
امرسان
12
فریزر15 فوت
1
امرسان
13 یخچال- فریزر 1 امرسان
14
دوربین دیجیتال
1
Canon
15
فور
1
Memmert
16
انکوباتور CO2
2
Memmert
17
سانتریفیوژ یخچالدار
1
Hettich
18
هود لامینار
4
ژال تجهیز
19

الایزا

1 BioTeck
20
ژل داک
1
 ATP
21
حمام آب گرم
2 Memmert
22 سرفیوژ 1 پارس آزما
23 شیکر 1 LABTORN
24 دستگاه الکتروریسی 1 Fnm
25 میکروسکوپ اینورت 1 Hund
26 میکروسکوپ معمولی 2 ZEIZZ
27 هیتراسترایر 1 IKA
28 دستگاه اولتراسونیک 1  Elmasonic P 30 H
 
 
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com