تجهیزات

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

 
دستگاه/وسیله
تعداد
مارک
1
ترازوی حساس با دقت 001/.گرم
1
A&D
2
سیستم الکتروفورز
1
بیوراد(Biorad)
3
انکوباتور معمولی
1
بهداد
4
اتوکلاو 75 لیتری
1
ایران طب زعیم
5
ست سمپلر
1
برند(BRAND)
6
میکروفیوژ
1
تومی(TOMY)
7
ترمال سایکلر
1
بیوراد (Biorad)
11
یخچال 15 فوت
1
امرسان
12
فریزر15 فوت
1
امرسان
13
دوربین دیجیتال
1
Canon
14
فور
1
Memmert
15
انکوباتور CO2
1
Memmert
16
سانتریفیوژ یخچالدار
1
Hettich
17
هود لامینار
1
ژال تجهیز
18
ژل داک
1
 ATP
 
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط