کتابخانه

کتابخانه این مرکز با
کتابخانه بیمارستان سوانح و سوختگی قطب الدین شیراز مشترک می باشد و شامل کتاب های مرجع در زمینه های پزشکی (داخلی، جراحی، سوختگی)، پرستاری، توانبخشی، تغذیه و مجلات داخلی و خارجی می باشد.
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط