مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

 
 جدیدترین اقدامات مرکز


 ثبت اطلاعات بیماران که دچار سوختگی می شوند یکی از مبانی  و پایه های اصلی امور تحقیقاتیدر این مرکزمیباشد بیشتر


world journal of plastic surgery
 

Affiliation مركز تحقيقات سوختگي و ترمیم زخم
مركز تحقيقات سوختگي  و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran
 

جدیدترین مقالات مرکز
 Evaluation of the Effect of Buccolingual and Apicocoronal Positions of Dental Implants on Stress and Strain in Alveolar
Bone by Finite Element Analysis
Biochemical Methods in Production of ThreeDimensional Scaffolds from Human
Skin: A Window in Aesthetic Surgery
 Comparison of the regenerative effect of adiposederived stem cells, fibrin glue scaffold and autologus bone graft in experimental mandibular defect in rabbit