مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

 مقالات جديد مركز
 

1-      The Healing Effect of Licorice on Pseudomonas  aeruginosa Infected Burn Wounds in Experimental Rat Model

2-      Dual Effects of  Lactobacilli  as a Cholesterol Assimilator and an Inhibitor of  Gastrointestinal Pathogenic Bacteria

3-    Predicting post-electrical injury autonomic dysfunction symptom occurrence by a simple test
 
Affiliation مركز تحقيقات سوختگي و ترمیم زخم

 Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

مركز تحقيقات سوختگي  و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران