مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

نهمین کارگاه شکاف لب و کام1397-7-18

نهمین کارگاه شکاف لب و کام با همکاری مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم در تاریخ 1 تا 4 آبان ماه 1397 در شیراز برگزار می شود.