مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

مرکز تحقیقات سوختگی شیراز به عنوان تنها مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که دارای چندين طرح مداخله ای است که منجر به تغییر در سیاست گذاری سلامت شده است.1392-7-20

طرح های مداخله ای:

 تعریف اولیه:

طرحهای مصوب شورای پژوهشی كه پایان یافته و نتايج آن منجر به تغيير در سیاستگزاری، مديريت و ارائه خدمات بهداشتي، درماني آموزشی، پژوهشی یا ارتقاء سلامت جامعه و یا ارائه محصولات ساخته شده در مراکز رشد، توليد درصنایع علوم پزشكي، فراورده های دارویی یا محصولات ارائه شده در بازار شده باشد.ادامه مطلب در قسمت موفقیت ها