مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

مرکز تحقیقات سوختگی شیراز به عنوان تنها مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که دارای 2 طرح مداخله ای است که منجر به تغییر در سیاست گذاری سلامت شده است.1392-7-20

طرح های مداخله ای:

 تعریف اولیه:

طرحهای مصوب شورای پژوهشی كه پایان یافته و نتايج آن منجر به تغيير در سیاستگزاری، مديريت و ارائه خدمات بهداشتي، درماني آموزشی، پژوهشی یا ارتقاء سلامت جامعه و یا ارائه محصولات ساخته شده در مراکز رشد، توليد درصنایع علوم پزشكي، فراورده های دارویی یا محصولات ارائه شده در بازار شده باشد.ادامه مطلب در قسمت موفقیت ها