اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی :           دكتر علی اكبر محمدی (CV )
سمت :رئيس مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استاد جراحی پلاستیک و زیبایی، سوختگی و ترمیمی


 
نام و نام خانوادگی :  دكتر عليرضا اشرف (CV)
سمت :هیئت علمی آموزشی مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استاد طب فیزیکی و  توانبخشی


نام و نام خانوادگی :  دكترعبدالخالق کشاورزی (CV)
سمت :هیئت علمی آموزشی مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
نام و نام خانوادگی :دكتر سيده سارا هاشمي (CV) 
سمت : هیئت علمی پژوهشی مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استادياربافت شناسي

 
نام و نام خانوادگی : دكتر مهدی ایاز(CV)      
سمت :هیئت علمی آموزشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
 
 
نام و نام خانوادگی :دكترامیر امامی (CV)  Image result for keshavarzi Shiraz University of Medical Sciences
سمت :هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استاديار  میکروب شناسي


 
نام و نام خانوادگی :دکتر شراره روشن ضمیر (CV) 
سمت:هیئت علمی آموزشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:استادیار طب فیزیکی و توانبخشی


 نام و نام خانوادگی : دکتر داوود مهربانی (CV) 
سمت:
هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات 
مرتبه علمی:
استادیار پاتولوژی 


 
   
   
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com