اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی :           دكتر علی اكبر محمدی (CV )
سمت :رئيس مركز تحقيقات
مرتبه علمی :دانشیار جراحی و فلوشیپ جراحی پلاستیک


 
نام و نام خانوادگی :  دكتر عليرضا اشرف (CV)
سمت :عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :
استاد طب فیزیکی و  توانبخشی


نام و نام خانوادگی :  دكترعبدالخالق کشاورزی (CV)
سمت :عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
نام و نام خانوادگی :دكتر سيده سارا هاشمي (CV) 
سمت : عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استادياربافت شناسي

 
نام و نام خانوادگی : دكتر مهدی ایاز(CV)      
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
 
 
نام و نام خانوادگی :دكترامیر امامی (CV)  Image result for keshavarzi Shiraz University of Medical Sciences
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استاديار  میکروب شناسي


 
نام و نام خانوادگی :دكتر علی فروتن (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
 


نام و نام خانوادگی : دكتر داود مهربانی (CV) Image result for mehrabani dShiraz University of Medical Sciences 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی : استادیار پاتولوژی
 
نام و نام خانوادگی :دكتر شراره روشن ضمیر (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استاديار طب فیزیکی و  توانبخشی
   
   
نام و نام خانوادگی :دکتر شاهین روحی نژاد (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی : 
  
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط