اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی :           دكتر علی اكبر محمدی (CV )
سمت :رئيس مركز تحقيقات
مرتبه علمی :دانشیار جراحی و فلوشیپ جراحی پلاستیک


 
نام و نام خانوادگی :  دكتر مسعود امينی (CV)
سمت :عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :دانشيار جراحی و فلوشیپ لاپراسکوپی


نام و نام خانوادگی :  دكتر احمد رضا توكليان (CV)
سمت :عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :دانشیار بيهوشی
نام و نام خانوادگی :دكتر عليرضا اشرف (CV) 
سمت : عضو مركز تحقيقات
مرتبه علمی :استاد طب فیزیکی و  توانبخشی


 
نام و نام خانوادگی : دكتر مهدی ایاز(CV)      
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی
 
 
نام و نام خانوادگی :دكتر سینا غیاثی حافظی(CV)
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادیار بخش جراحی پلاستیک و ترمیم سوختگی


 
نام و نام خانوادگی :دكتر موسی صالحی (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :دانشیار تغذیه


نام و نام خانوادگی :دكتر نادر تنیده (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :دانشیار فارما كولو‍‍‍ژي
 
نام و نام خانوادگی :دكتر سيده سارا هاشمي (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی :استادياربافت شناسي 
   
   
نام و نام خانوادگی : دكتر امیر امامی (CV) 
سمت :عضو مرکز تحقیقات
مرتبه علمی : استاديار  میکروب شناسي
  
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط