کارشناسان
 
 
 نام و نام خانوادگی:      معصومه خرد 
 سمت:                        مدیر مرکز 
 مدرک تحصيلي:           فوق ليسانس پرستاری مراقبتهای ویژه 

 
 نام و نام خانوادگی:       حمید رضا توليده ای 
 سمت:                         مسئول آمار 
 مدرک تحصيلي:            فوق ليسانس  اپیدمیولوژی 
 
 
 نام و نام خانوادگی:       میترا زردشت، مسئول ارزشیابی 
 سمت:                         کارشناس آزمایشگاه ها 
 مدرک تحصيلي:            فوق ليسانس میکروب شناسي 
  

 
 نام و نام خانوادگی:       زهرا جاهدماه  
 سمت:                         مسئول امور اداری 
مدرک تحصيلي:             فوق دیپلم پرستاری 
 

 
 نام و نام خانوادگی:     ندا پیربنیه 
 سمت:                        کارشناس مولکولی
 
 مدرک تحصيلي:           فوق لیسانس میکروب شناسی
 


 
 
نام و نام خانوادگی:     مهدخت محمودی 
سمت:                        کارشناس آزمایشگاه سلولی و مهندسی بافت
 
مدرک تحصيلي:            فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی 

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط