کارشناسان
 
 
 نام و نام خانوادگی:      معصومه خرد 
 سمت:                        مدیر مرکز 
 مدرک تحصيلي:           فوق ليسانس پرستاری مراقبتهای ویژه 


 
 نام و نام خانوادگی:       میترا زردشت 
سمت:                          مسئول ارزشیابی و کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی و کشت سلولی 
 مدرک تحصيلي:            فوق ليسانس میکروب شناسي   


 
 نام و نام خانوادگی:       سارا چناری 
 سمت:                          کارشناس آزمایشگاه سلولی و مهندسی بافت 
 مدرک تحصيلي:             فوق لیسانس بیوشیمی پزشکی 
  
 
 نام و نام خانوادگی:       زهرا جاهدماه  
 سمت:                         مسئول امور اداری 
مدرک تحصيلي:             فوق دیپلم پرستاری 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی:     ندا پیربنیه 
 سمت:                        کارشناس مولکولی
 
 مدرک تحصيلي:           فوق لیسانس میکروب شناسی
 


 
 
نام و نام خانوادگی:        روح الله عبدلی 
سمت:                            رابط مرکز تحقیقات سوختگی و بیمارستان امیرالمومنین، مشاور امور پژوهشی 
 مدرک تحصیلی:               فوق لیسانس پرستاری 
 

 
 
نام و نام خانوادگی:        مریم فتوحی 
سمت:                            کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی 
مدرک تحصیلی:              فوق لیسانس ایمونولوژی 


 
 

 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com