کارشناسان
 
 
 نام و نام خانوادگی:      معصومه خرد 
 سمت:                        مدیر مرکز 
 مدرک تحصيلي:           فوق ليسانس پرستاری مراقبتهای ویژه 

 
 نام و نام خانوادگی:       میترا زردشت، مسئول ارزشیابی 
 سمت:                            کارشناس آزمایشگاه ها 
 مدرک تحصيلي:           فوق ليسانس میکروب شناسي   
 
 
 نام و نام خانوادگی:       سارا چناری 
 سمت:                       کارشناس آزمایشگاه سلولی و مهندسی بافت 
 مدرک تحصيلي:           فوق لیسانس بیوشیمی پزشکی 
  

 
 نام و نام خانوادگی:       زهرا جاهدماه  
 سمت:                         مسئول امور اداری 
مدرک تحصيلي:             فوق دیپلم پرستاری 
 

 
 نام و نام خانوادگی:     ندا پیربنیه 
 سمت:                        کارشناس مولکولی
 
 مدرک تحصيلي:           فوق لیسانس میکروب شناسی
 


 
 
  
                    
 
        

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط