کتاب هاي منتشر شده توسط اعضا محترم مركز تحقيقات سوختگي شيراز

عنوان كتاب: ارزيابی و درمان سوختگی 
نويسنده :دكتر علی اكبر محمدی
انتشارات:نوید شیراز

عنوان كتاب: پيشگيری از سوختگی و اقدامات اولیه
نويسندگان: معصومه خرد، رضا صادقی مهر، زهره كيانی
زير نظر: دكتر علی اكبر محمدی و دكتر مسعود امينی
انتشارات:نوید شیراز
عنوان كتاب: سوختگی دست
نويسندگان: دكتر علی اكبر محمدی، دکتر سید محمد جلال هاشمی نسب
زير نظر: دکتر محمد حسن رجبیان
انتشارات:نوید شیراز
عنوان کتاب: پیوندهای پوست (انگليسي)
نویسنده : Marcia Spear
نويسندگان همكار: دکتر علی اکبر محمدی، محمد کاظم محمدی (فصل هيجدهم)
انتشارات:InTech
 
عنوان کتاب: کتابچه پیشگیری از سوختگی
نویسنده : مهدی ایاز
نويسندگان همكار: 
انتشارات:
 
 
عنوان کتاب: مکانیسم عملکرد و مقاومت داروهای ضد میکروبی
نویسنده : دکترامیر امامی
نويسندگان همكار: دکترغلامرضا حاتم، دکترنهال هادی
انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
عنوان کتاب: ویروس شناسی پزشکی
نویسنده : دکترامیر امامی
نويسندگان همكار: احمدزاهری، دکتر رافت نوعی اقدم، دکتر رامین یعقوبی
انتشارات: دنوید شیراز

 
عنوان کتاب: گزیده دوره پیشرفته پشتیبانی حیات در سوختگی
مترجم: دکتر مهدی ایاز
انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com