کتاب هاي منتشر شده توسط اعضا محترم مركز تحقيقات سوختگي شيراز

عنوان كتاب: ارزيابی و درمان سوختگی 
نويسنده :دكتر علی اكبر محمدی
انتشارات:نوید شیراز

عنوان كتاب: پيشگيری از سوختگی و اقدامات اولیه
نويسندگان: معصومه خرد، رضا صادقی مهر، زهره كيانی
زير نظر: دكتر علی اكبر محمدی و دكتر مسعود امينی
انتشارات:نوید شیراز
عنوان كتاب: سوختگی دست
نويسندگان: دكتر علی اكبر محمدی، دکتر سید محمد جلال هاشمی نسب
زير نظر: دکتر محمد حسن رجبیان
انتشارات:نوید شیراز
عنوان کتاب: پیوندهای پوست (انگليسي)
نویسنده : Marcia Spear
نويسندگان همكار: دکتر علی اکبر محمدی، محمد کاظم محمدی (فصل هيجدهم)
انتشارات:
InTech
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط