پايان نامه هاي 1393 

رديف
عنوان
 استاد راهنما
دانشجو
سال
1
بررسي اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي ژله وارتون كشت داده شده بر روي پردهآمنيون در درمان زخم هاي مزمن (مطالعه تصادفي مداخله اي انساني)
دكتر علي اكبر محمدي - دکتر سیده سارا هاشمی
حامد كبيري
1393
2
بررسي تاثير جانشين پوستي تهيه شده از كشت همزمان سلول هاي بنيادي مزانشيميو سلول فيبروبلاست بر روي پرده آمنيون در ترميم زخم مزمن (مطالعه تصادفي مداخله اي انساني)
دكتر علي اكبر محمدي - دکتر سیده سارا هاشمی
كسرى مشير ابادى
1393
3
مقايسه عملكرد دست در بيماران با سوختگي دست درمان شده با روش برداشت بافت زودهنگام و پيوند پوست و بيماران درمان شده به روش سنتي
 دكتر مهدي اياز       
ايمان ديلمي     
1393
4بررسی اثر سیمواستاتین بر بهبود زخم در محل برداشتن نصف ضخامت پوست در محل اهداي پوست
دكتر مهدي اياز
سينا جلودار
1393

پايان نامه هاي 1392 

رديف
عنوان                
استاد راهنما
دانشجو
سال
1بررسي تاثير استفاده از پوست جسد به همراه پوست آتوگرافت مش شده وسيع در مقايسه با پوست آتوگرافت مش شده وسيع به تنهايي در ترميم سوختگي درجه 3 در بيمارستان قطب الدين
مهر 90 تا مهر91
دكتر مهدي اياز  امير حسين حيدريان1392

پايان نامه هاي 1391

رديف
عنوان
استاد راهنما
دانشجو
سال
1مقايسه پيامد درمان به روش برداشت زودهنگام پوست سوخته و پيوند پوست همزمان دربيماران كمتر از 14 سال و بيشتر از 14 سال باسوختگي درجه 2و3 با وسعت كمتراز 40%دكتر مهدي اياز  عبدالخالق  كشاورزي 1391
2مقايسه روند بهبودزخم وميزان تشكيل اسكار بعداز عمل برداشت زودهنگام پوست سوخته و پيوند پوست همزمان با روش قديمي در بيماران سوختگي درجه 2 عميق و درجه 3 با وسعت مساوي و کمتر از 15% دكتر مهدي اياز حميد بهادران1391


پايان نامه هاي 1390
رديف
عنوان
استاد راهنما
دانشجو
سال
 1 بررسي دانسيته استخواني در بيماران سوختگي الكتريكي دكتر علي  اكبر محمدي شراره روشن ضمير 1390

پايان نامه هاي 1389

رديف
عنوان
استاد راهنما
دانشجو
سال
1
ارزيابي عاقبت و عود مجدد در کلوئید مقاوم به درمان در بیماران تحت درمان با پرتو درماني با دوز پايين پس از اکسیزیون
دكترعلي اكبر محمديمرضيه توكلي ريشهري1389

پايان نامه هاي 1388

رديف
عنوان
استاد راهنما
دانشجو
سال
1استفاده از اسپري كردن سوسپانسيون سلولهاي اپي تليال  پوست جهت درمان عارضه هيپوپيگمانتاسيون بدنبال سوختگي هاي پوستيدكتر علي اكبر محمديمحمود سالك1388
2بررسی کارایی پرده آمنیون در ثابت کردن پیوند پوستSplit thicknessدر بیماران دچار سوختگی اندام هادكتر علي اكبر محمديحامد قدوسي جوهري1388  
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com