مایعات قابل اشتعال

مواد قابل اشتعال و قابل احتراق در اغلب موارد از آسیب های جدی سوختگی است. بعضی از مایعات مانند بنزین و حلال ها به راحتی می تواند آتش بگیرد. 
مایعات قابل اشتعال به دو دسته تقسیم می شوند : 
1.      مایعات قابل اشتعال ( مانند بنزین ) : نقطه ی اشتعال کمتر از 100 درجه ی فارنهایت یا 380 درجه ی سانتی گراد 
2.      مایعات قابل احتراق ( مانند گازوئیل ) : نقطه ی اشتعال بالاتر از 100 درجه ی فارنهایت یا 380 درجه ی سانتی گراد 
منابع سیستم جرقه زنی که می تواند باعث سوختن یا انفجار شود عبارتند از : 

           فندک سیگار یا مسابقات
            الکتریسیته ساکن برقی
           
سوئیچ های الکتریکی

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط