با توجه به اهميت رعايت سرعت عمل ونظم در درمان اوليه بيماران سوختگي توصيه مي شود وسايل و اطلاعات زير در منزل در دسترس باشد (جعبه كمكهاي اوليه شامل گاز و باند استريل، نوار چسب، چسب زخم، مواد ضدعفوني كننده، پماد آنتي بيوتيك، ترمومتر و پنـبه) و شماره تلفـن هـاي ضـروري (مـانند اورژانـس، پليـس، آتـش نشاني). ضمناً توصيه مي گردد هر بيمار سوختگي حتماً به مراكز درماني ارجاع و توسط پزشك معاينه شود تا در صورت نياز اقدامات درماني تخصصي انجام پذيرد. 
از لحظه وقوع حادثه تا زمان مراجعه به مركز درماني لازم است در جهت جلوگيري از پيشرفت عوارض سوختگي اقدامات اوليه زير انجام شود.
1- بايد عامل سوختگي را به وسيله خاموش كردن آتش، رقيق كردن يا شستن مواد شيميايي مولد سوختگي يا جدا كردن بيمار از جريان الكتريكي متوقف كرد و در صـورتي كه فـرد در حـال شعله ور شدن با آتش باشد يعني آتش تمام لباس و اعضاي فرد را در برگرفته باشد بايد از مصدوم بخواهيم بي حركت بماند زيرا تماسش با هوا باعث شعله ور شدن آتش مي شود. سپس وي را با پتو يا پرده پوشانده يا با آب خاموش مي كنيم.
2- اگر بيمار در محل بسته اي دچار سوختگي شده باشد به علت احتمال مسموميت با مونواكسيدكربن بايد سريعاً وي را به محيط باز منتقل نمود.
3- لباسهاي سوخته بيمار را خارج مي كنيم ولي توجه داشته باشيد در صورتي كه لباس سوخته شده به بدن چسبيده باشد اطراف آنرا بريده و از جدا كردن قسمت چسبيده به پوست خودداري كنيد.
4- خارج كردن وسايلي مانند ساعت، انگشتر، كمربند و هر چيزي كه به سطح سوختـه فشار مي آورد. چون بعد از مدتي ناحيه سوخته ورم مي كند وخارج كردن اين اشياء مشكل مي شود.
5- به هيچ وجه نبايد سطح سوخته را دستكاري و يا از پمادي براي سطح سوخته استفاده كنيم.
6- استفاده از آب با درجه حرارت اتاق، سريعاً درد بيمار را كاهش خواهد داد و در صورتي كه در عرض 15-10 دقيقه بعد از شروع صدمه آغاز گردد از گسترش آسيب بافتي جلوگيري خواهد كرد ولي اگر مدت زيادي گذشته باشد موثر نمي باشـد  و بايـد توجـه داشت كه نبايد از آب سرد و تكه هاي يخ استفاده نمود زيرا باعث كاهش درجه حرارت بدن مصدوم مي شود و اين عمل عوارض خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
7- پوشاندن زخمها با پارچه تميز براي جلوگيري از آلودگي.
8- پوشاندن بيمار با پتوي تميز جهت حفظ حرارت بدن بيمار.
9 بالا نگه داشتن اندامهاي سوخته جهت جلوگيري از ورم اندام .
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط