نشت بنزین

هر لحظه امکان نشت بخارات خطرناک قابل اشتعال در خانه یا محل کار وجود دارد. این سانحه ممکن است هنگامی که ظرف بنزین یا سایر مایع های قابل اشتعال به صورت درست مهر و موم نشده اند رخ دهد.
 
اگر بخارات نامرئی به یک منبع اشتعال برسند مانند خروجی الکتریکی معیوب، جرقه از یک موتور در حال اجرا و... بخارات مشتعل می شوند.
 
بنزین باید در ظرف مورد تائید مهر و موم شده و از خانه خارج و دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.


 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط