نشت بنزین

هر لحظه امکان نشت بخارات خطرناک قابل اشتعال در خانه یا محل کار وجود دارد. این سانحه ممکن است هنگامی که ظرف بنزین یا سایر مایع های قابل اشتعال به صورت درست مهر و موم نشده اند رخ دهد.
 
اگر بخارات نامرئی به یک منبع اشتعال برسند مانند خروجی الکتریکی معیوب، جرقه از یک موتور در حال اجرا و... بخارات مشتعل می شوند.
 
بنزین باید در ظرف مورد تائید مهر و موم شده و از خانه خارج و دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.


 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط