آموزش های تخصصی
 
کارگاه های تشکیل شده توسط واحد میکروب شناسی
روش های تشخیص نوین مولکولی در شناسایی عفونت ها 
روش های استاندارد تشخیص مقاومت دارویی در میکروارگانیسم ها (MBC , MIC و ...)
روش های استخراج ماده زنومی RNA و DNA

کارگاه های تشکیل شده توسط واحد کشت سلول و مهندسی بافت پوست
کارگاه هفت روزه بیومدیکال مقایسه ای
کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاه یک روزه اصول اولیه کشت سلولی
کارگاه یک روزه کشت سلول های فیبروبلاستی

کارگاه ها وسیمنارهای تشکیل شده توسط مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
سمینار یک روزه درمان های نوین در سوختگی حاد دی ما 96
کارگاه پنج روزه میکروسرجری و فلپ آزاد فروردین ماه 97


 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com