پیوندهای مفید

 مجله تخصصی سوختگی www.elsevier.com/locate/burns
مجله توانبخشی و مراقبت ازسوختگی
                                           
 www.researchgate.net/journal/0273-8481Journal_of_Burn_Care_Rehabilitation
 www.ameriburn.org/45thAnnualMeeting.php
 
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط