سوختگی درجه 2:
 قرمزی قابل توجه همراه با تاول و ظاهری توری مانند یا شبکه‌ ای شکل است. با فشار انگشت در محل قرمزی، سفیدی موقت ایجاد می ‌شود. معمولاً تاول های بزرگ پر از مایع دیده می‌شوند. درد بسیار شدید و عمیق می‌ باشد و سوختگی بینهایت به لمس حساس است
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط